Dotterbolag och filialer

Styrning av finska dotterbolag och filialer kan vara komplicerat för utländska bolag som saknar expertis inom finsk bolagsrätt.

 

Vår byrå har biträtt flertalet utländska bolag med att grunda såväl finska aktiebolag som finska filialer i Finland. Utöver den inledande fasen rådger vi även våra klienter i corporate governance och compliance ärenden under bolagets eller filialens hela verksamhetscykel för att säkerställa att klienten vid var tid efterföljer samtliga lokala lagar och förordningar. Då klienten inte längre är i behov av det finska dotterbolaget eller den finska filialen kan vi även hjälpa klienten vid likvidering eller upplösning av dotterbolaget eller filialen.

 

Kontakta oss gärna ifall ni önskar expandera er verksamhet till Finland eller ifall ni har andra frågor angående styrningen av ert finska dotterbolag eller er finska filial. Härtill har vi bland annat:

 

 • Biträtt flera utländska företag, både EU och icke-EU bolag, vid grundandet av dotterbolag Finland.
 • Biträtt flera utländska företag med registrering och inrättande av ett aktiebolag i Finland.
 • Rådgivit och biträtt utländska företagare vid bildandet av olika bolag i Finland
 • Rådgivit flera utländska företag, både EU och icke-EU, vid registrering av filialer Finland.
 • Biträtt ett nordamerikanskt bolag vid köp av boendeverksamhet i Finland
 • Rådgivit flera utländska företag vid utarbetandet av aktieägaravtal för finska aktiebolag.
 • Rådgivit säljaren vid försäljning av aktier i ett mediebolag.
 • Biträtt köparen vid ett köp av affärsverksamhet där föremålet för köpet var en Internet-baserad medieverksamhet samt dess anställda.
 • Biträtt ett utländskt bolag inom restaurangbranschen vid försäljning av dess affärsverksamhet.
 • Rådgivit finskt bolag i samband med intagande av utländsk investerare i bolaget, inklusive uppgörande av delägaravtal, organisering av nyemission av aktier samt skatteplanering.
 • Rådgivit parterna av ett finskt-svenskt samarbetsföretag i bolags- och skatterättsliga frågor, inklusive grundande av samarbetsbolaget och granskning av aktieägaravtalet.
 • Rådgivit ett utlandsägt bolag med utarbetandet av en affärsplan och en ansökan om finansiering till Finnvera.

 

Förfrågor och tilläggsinformation:

 

mklaw-webres--1

MARCUS KEVIN

Advokat, delägare

Tel. +358407416808
E-post: marcus.kevin@staging.mklaw.fi

mklaw-webres--2

JAN LÅNGSTEDT

Advokat, delägare

Tel: +358400538022
E-post: jan.langstedt@staging.mklaw.fi