Blogg

Anna Kass har börjat som counsel hos Advokatbyrå MK-Law 16.11.2020. Med över 10 års erfarenhet från byråer såsom Fondia, PricewaterhouseCoopers and Widman & Hannes Snellman, ökar Anna ytterligare vårt kunnande framförallt inom arbetsrätt och företagsarrangemang. Under de senaste sex åren har Anna bott i Danmark och föreläst...

Riksdagen har infört vissa tillfälliga ändringar i arbetslagstiftningen på grund av koronaepidemin. Ändamålet är att underlätta arbetsgivarnas möjligheter att anpassa sin verksamhet då epidemin kraftigt och snabbt minskat förfrågan på arbetsgivarens produkter och tjänster. Förkortning av förhandlingstiden för samarbetsförhandlingar: Vid permittering är minimitiden för förhandlingarna förkortad till...

När mängden arbete i ett bolag tillfälligt minskar är det möjligt att permittera arbetstagare istället för att säga upp dem. Om permittering av arbetstagare föreskrivs i arbetsavtalslagen. Genom en permittering avbryts utförandet av arbete och betalning av lön tillfälligt medan anställningsförhållandet i övrigt består. Permitteringen kan antingen...

Vår jurist Karoliina Kaihlanen godkändes 4.10.2019 till medlem av Finlands Advokatförbund och hon bär således nu stolt titeln advokat. Vi gratulerar vår nya advokat! Karoliina har samtidigt utnämnts till Senior Associate, specialiserad på arbetsrätt och bolagsrätt. Dessutom hjälper hon regelbundet byråns kunder i ärenden gällande fastigheter...

Näringsidkare, exempelvis aktiebolag, öppna- och kommanditbolag samt utländska näringsidkares filialer i Finland är sedan ikraftträdandet av 6:2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 1.1.2019 skyldiga att upprätthålla uppgifter om sina verkliga förmånstagare. Med verkliga förmånstagare avses i enlighet med ovannämnda...

Syftet med EU:s nya dataförordning är att förtydliga och stärka de regler som gäller dataskydd och behandling av personuppgifter i medlemsstaterna. Samtidigt blir kraven för behandling av personuppgifter strängare och konkreta sanktioner kan åläggas företag som brutit mot dataskyddsförordningens bestämmelser. Företag borde senast nu...

Ryska dotterbolag som ägs av utländska företag finansieras ofta genom koncerninterna lån, aktieägartillskott, koncernbidrag samt efterskänkandet av lån. Den senaste av de ovanstående finansieringsalternativen förbättrar inte i sig dotterbolagets likviditet utan används för att förbättra dotterbolagets nettovärdeposition. Att upprätthålla ett ryskt dotterbolags nettotillgångar är viktigt på...

Etableringen av en filial eller ett representationskontor i Ryssland kan vara ett vederbörligt alternativ till att grunda ett ryskt dotterbolag i de fall där ett företag planerar att begränsa sin ryska verksamhet till att gälla marknadsföring och försäljning eller förberedande och biträdande aktiviteter. Alla utländska företag...

Syftet med direktiv 2014/67/EU är att säkerställa en ändamålsenlig nivå för utstationerade arbetstagares rättigheter i samband med utförandet av gränsöverskridande tjänster, och särskilt att säkerställa tillämpningen av de arbets- och anställningsvillkor som enligt direktiv 96/71/EG gäller i den medlemsstat där tjänsten ska utföras. Direktiv 2014/67/EU implementerades...

Personaloptioner är ett sätt för arbetsgivaren att belöna arbetstagare samt att motivera till ökad lojalitet mot bolaget. I praktiken ger personaloptioner arbetstagaren rätt att i framtiden teckna aktier i arbetsgivarbolaget enligt på förhand bestämda villkor. Ett beslut om emission av optionsrätter förutsätter kvalificerad majoritet i bolagsstämman....