Yleinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeustoimikunta on mietinnössään 2012:2 nostanut esille muutamia tekijänoikeushaasteita nykyisessä digiajassa. Mietinnössä toimikunta on mm. tutkinut sellaisten verkkotallennuspalveluiden (nPVR), joiden avulla kuluttaja voi siirtää haluamansa ohjelman katseluaikaa hänelle paremmin sopivaan hetkeen (”time shifting”), tekijänoikeudellisiä kysymyksiä. Mietinnössä on todettu, että markkinoilla olevat palveluntarjoajat toimivat ilman...

Velkojien oikeuksien parantamiseen tähtäävä Venäjän federaation laki No. 228-FZ astui voimaan 1.1.2012. Samalla lain rajavastuuyhtiölakia koskevat muutokset astuivat voimaan. Lakimuutokset valtuuttavat toimivaltaisen viranomaisen laatimaan yksityiskohtaiset säännöt rajavastuuyhtiön nettovarallisuuden laskemiseksi. Lakimuutoksien myötä rajavastuuyhtiöitä vaaditaan myös liittämään määrätyt tiedot yhtiön nettovarallisuudesta tilinpäätökseensä, sekä pyynnöstä toimittamaan yhtiön nettovarallisuutta koskevia...

Eduskunta on vahvistanut vuoden 2012 alusta voimaan astuvat verolainsäädäntömuutokset. Olennaisimpina voidaan mainita seuraavat: - Yhteisön tuloverokanta alennetaan 24,5 prosenttiin - Pääomatulon verokantaa korotetaan 30 prosenttiin ja siltä osin kuin pääomatulo ylittää 50 000 euroa 32 prosenttiin - Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadun verovapaan osingon enimmäismäärä lasketaan...

MK-Law:n Jan Långstedt toimi Eduhouse Oy:n 11.11.2011 järjestämässä Voiton kotiuttaminen ja rahavirrat Venäjällä -seminaarissa alustajana. Venäjällä ensi vuoden alusta voimaanastuvia uusia siirtohinnoittelusääntöjä sekä lisenssimaksujen käyttämistä konsernin verosuunnittelussa koskevat esitysmateriaalit löytyvät alla olevista linkeistä. Vastaamme mielellämme alustuksessa käsiteltyjä asioita koskeviin kysymyksiin. - Siirtohinnoittelu Venäjällä - Royaltit ja...

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksensä vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muuttamiseksi. Esityksen mukaan yhteisöverokantaa alennettaisiin nykyisestä 26 prosentista 25 prosenttiin. Huomattavin muutos olisi kuitenkin pääomatulon verokannan nostaminen 28 prosentista 30 prosenttiin ja pääomaverotuksen muuttaminen osittain progressiiviseksi siten, että 50 000 euroa...