Blogi

Anna Kass (varatuomari, OTK, KTM) on nimitetty Asianajotoimisto MK Law:n Counseliksi 16.11.2020 alkaen. Anna tuo toimistoomme laajan osaamisen erityisesti työoikeuteen ja yritysjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä. Annalla on yli 10 vuoden työkokemus muun muassa Fondialta, PricewaterhouseCoopers Oy:ltä ja Widman & Hannes Snellmanilta. Viimeiset kuusi vuotta Anna on asunut Tanskassa,...

Hallitus ehdottaa osaamista kannustavaa henkilöstöantimallia ja henkilöstöannin verotuksen keventämistä. Henkilöstöannilla tarkoitetaan suunnattua osakeantia, jossa työnantaja tarjoaa henkilökunnalleen merkittäväksi omia osakkeitaan. Henkilökunnalle tarjottavien osakkeiden merkintähinta on usein osakkeen käypää hintaa alempi. Osakkeita saatetaan tarjota merkittäväksi myös ilmaiseksi. Tavoitteena henkilöstöannissa on henkilökunnan sitouttaminen ja kannustaminen. Nykylainsäädännön mukaan työsuhteeseen perustuva...

Työlainsäädäntöön on tehty joukko määräaikaisia muutoksia, joiden tavoitteena on, että työnantajat voivat sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin tilanteessa, jossa koronavirusepidemia on heikentänyt äkillisesti ja voimakkaasti tuotteiden ja palveluiden kysyntää. YT-lain vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentäminen: YT-lain vähimmäisneuvotteluaikoja on lomautustilanteessa lyhennetty 5 päivään. Lomautusoikeus koskee myös määräaikaisia työsopimuksia: Lomautusoikeus on määräaikana laajennettu koskemaan myös...

Yhteistoiminnasta yrityksissä säädetään laissa yhteistoiminnasta yrityksissä (yhteistoimintalaki), jonka mukaisesti yhteistoimintavelvollisuus koskee yrityksiä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Yhteistoimintalain 8 luvun työvoiman vähentämistä koskevia säännöksiä sovelletaan, kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen tuotannollisin tai taloudellisin perustein. Työnantaja, joka...

Työn vähentyessä yrityksessä tilapäisesti voi työnantaja työntekijöiden irtisanomisen sijaan lomauttaa työntekijöitä. Lomauttamisesta säädetään työsopimuslaissa, jonka mukaan lomauttaminen tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä tilapäisesti siten, että työsuhde muuten pysyy voimassa. Lomauttaminen voi tapahtua joko määräajaksi tai toistaiseksi ja sen voi toteuttaa kokoaikaisena tai osittaisena lomautuksena. Kokoaikaisessa lomauttamisessa...

Toimistollemme on myönnetty Alma Talent Tietopalveluiden Menestyjät 2019 sertifikaatti. Sertifikaatin mukaan ”… sertifikaatin saaneen yrityksen ominaisuuksia ovat vakiintunut toiminta, vakaa kasvukehitys, hyvä tulos ja kannattavuus, vahva rahoitusrakenne sekä jatkuvan toiminnan turvaava maksuvalmius”. Edelleen MK-Law ” … on sijoittunut sekä kaikkien suomalaisten yritysten että oman toimialansa parhaimpien yritysten...

Toimistomme lakimies Karoliina Kaihlanen on 4.10.2019 hyväksytty Suomen Asianjajaliiton jäseneksi, ja hän kantaa siten tästä lähtien ylpeydellä asianajajan titteliä. Onnittelemme meidän uutta asianajajaa! Karoliina on myös nimetty toimistomme Senior Associateksi. Karoliina on erikoistunut työoikeuteen ja yhtiöoikeuteen. Lisäksi Karoliina neuvoo toimistomme asiakkaita säännöllisesti kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvissä asioissa...

Elinkeinonharjoittajilla, kuten osakeyhtiöllä ja ulkomaalaisten elinkeinonharjoittajien suomalaisilla sivuliikkeillä on ollut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 6:2 § voimaantulon myötä 1.1.2019 lähtien velvollisuus ylläpitää tosiasiallisia edunsaajiaan koskevia tietoja. Tosiasiallisilla edunsaajilla tarkoitetaan yllä mainitun rahanpesulain mukaan luonnollisia henkilöitä, jotka viime kädessä omistavat suoraan tai välillisesti...

Julkiseen hankintaan osallistuneen tarjoajan muutoksenhakukeinoina on hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) mukaan hankintaoikaisu ja valittaminen. Hankintaoikaisuvaatimus jätetään hankintayksikölle, kun taas hankintapäätöksestä valitetaan markkinaoikeuteen. Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän sisällä siitä, kun julkiseen hankintaan osallistunut on saanut tiedon hankintapäätöksestä. Koska valitus markkinaoikeuteen on jätettävä...

Suomalaisissa rakennusurakoissa urakkasopimuksiin ja aliurakkasopimuksiin sovelletaan tyypillisesti rakennusurakan yleisiä YSE 1998 -sopimusehtoja. Suunnittelu- ja konsulttisopimuksiin sovelletaan puolestaan tyypillisesti konsulttitoiminnan yleisiä KSE 2013 -sopimusehtoja. Ehdot eivät tule sovellettavaksi automaattisesti vaan niiden soveltaminen edellyttää, että osapuolet sopivat siitä. Oikeudelliselta kannalta eräs urakan keskeisimmistä kysymyksistä on, mikä on kunkin...