Yleinen

Kummallakin puolisolla – sekä avioliitossa että rekisteröidyssä parisuhteessa – on lähtökohtaisesti avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen. Avio-oikeus kattaa kaiken toisen puolison omaisuuden, eli myös sen omaisuuden, jonka puoliso oli saanut ennen avioliiton solmimista tai parisuhteen rekisteröintiä. Samalla avio-oikeus kohdistuu sekä perittyyn että lahjoitusten kautta saatuun omaisuuteen,...

Etenkin pääkaupunkiseudulla kaupunkien ja kuntien rakennuspolitiikka saattaa aiheuttaa tilanteita, missä kiinteistön osan ja siihen kuuluvan rakennusoikeuden ostamiselle ja käyttämiselle löytyy kysyntää, mutta rakennusviranomaiset eivät suostu jakamaan rakennuspaikkaa osiin. Tällaisissa tapauksissa sopimus kiinteistön hallinnan jakamisesta, eli hallinnanjakosopimus, tarjoaa tehokkaita ja joustavia keinoja muodostaa kiinteistöstä myytävän ja...

Venäjän Teollisuus- ja Kauppaministeriö on jättänyt Duumalle lakiehdotuksen, joka perustaisi maahan uuden maahantuotaviin moottoriajoneuvoihin sovellettavan kierrätysveron. Lakiehdotus etenee Duumassa ja kierrätysveron odotetaan astuvan voimaan 1. päivä elokuuta 2012. WTO-jäsenyytensä yhteydessä Venäjä on kuitenkin sitoutunut alentamaan muun muassa maahantuotavia henkilöautoja koskevia tullimaksuja asteittain seitsemän vuoden siirtymäjakson...

Usein esitetty kysymys on voidaanko työntekijä, joka on ollut pitkään sairauslomalla, irtisanoa? Lähtökohtaisesti vastaus on ei, mutta joissakin tilanteissa työsopimuksen irtisanominen (tai purkaminen) saattaa olla mahdollista. Työsopimuslaki, jota käytännössä sovelletaan lähes kaikkiin työsuhteisiin, määrää, että työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta...

Tänään voimaan astuva sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutos velvoittaa työnantajan selvittämään työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivää. Selvitys tehdään yhdessä työterveyslääkärin kanssa ja siinä on selvitettävä työntekijän jäljellä oleva työkyky ja mahdollisuudet jatkaa työssään. Kansaneläkelaitoksen on lisäksi valvottava, että selvitys tehdään säädetyn...

Markkinaoikeus kielsi tuomiossaan 190:12 (28.5.2012) verkkotunnuksen haltijan käyttämästä Keittiomaailma.com -tunnusta elinkeinotoiminnassaan. Verkkotunnuksen haltija oli rekisteröinyt ja käyttänyt tunnusta yli kymmenen vuotta jatkuneen toisen yrityksen kanssa tehdyn yhteistyön aikana. Tunnuksen haltija oli yhteistyön päätyttyä käyttänyt tunnusta mm. markkinoidessaan entisen yhteistyökumppanin kanssa kilpailevia tuotteita. Sana "Keittiömaailma" oli...

13.4.2012 Mahdollisuudet Venäjällä Seminaari on suunnattu etenkin pk-yrityksille. Tarkoituksena on avata erilaisia vaihtoehtoja, joiden kautta yritykset voivat pienemmälläkin panostuksella hyödyntää Venäjän markkinoita. Seminaarissa käydään läpi myyntisopimuksien avainkohtia, agentti ja jälleenmyyntisuhteita, sekä yhteisyrityksien ja tytäryhtiöden perustamiseen liittyviä avainasioita. Keskeisessä roolissa on juridiikka, mutta pyrimme antamaan myös käytännön...

Eduskunnan hallituksen esityksen (HE 104/2011 vp) perusteella hyväksymät muutokset työsopimuslakiin ja lakiin lähetetyistä työntekijöistä vuokratyödirektiivin (2008/104/EY) täytäntöön panemiseksi astuivat voimaan 1.3.2012. Vuokratyödirektiivin tarkoituksena on parantaa vuokratyöntekijöiden suojaa asettamalla vuokratyötä koskevia vähimmäisvaatimuksia ja varmistamalla että vuokratyöntekijöihin sovelletaan yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Jälkimmäinen tarkoittaa käytännössä sitä, että vuokratyöntekijän keskeisten...

OTM Caspar Friberg on aloittanut lakimiehenä MK-Law:lla. Casparin asiantuntemusalueina ovat erityisesti julkiset hankinnat ja sopimusoikeus, mutta hän hoitaa myös monipuolisesti muita toimeksiantoja. Suomen Lakimiesliitto palkitsi Casparin Helsingin yliopistossa v. 2009 oikeustieteen maisterin tutkinnon parhaiten suorittaneena. Hän on tämän lisäksi suorittanut KTM-tutkinnon Åbo Akademin yliopistossa ja...