Author: JAN LÅNGSTEDT

Työlainsäädäntöön on tehty joukko määräaikaisia muutoksia, joiden tavoitteena on, että työnantajat voivat sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin tilanteessa, jossa koronavirusepidemia on heikentänyt äkillisesti ja voimakkaasti tuotteiden ja palveluiden kysyntää. YT-lain vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentäminen: YT-lain vähimmäisneuvotteluaikoja on lomautustilanteessa lyhennetty 5 päivään. Lomautusoikeus koskee myös määräaikaisia työsopimuksia: Lomautusoikeus on määräaikana laajennettu koskemaan myös...

Yhteistoiminnasta yrityksissä säädetään laissa yhteistoiminnasta yrityksissä (yhteistoimintalaki), jonka mukaisesti yhteistoimintavelvollisuus koskee yrityksiä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Yhteistoimintalain 8 luvun työvoiman vähentämistä koskevia säännöksiä sovelletaan, kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen tuotannollisin tai taloudellisin perustein. Työnantaja, joka...

Työn vähentyessä yrityksessä tilapäisesti voi työnantaja työntekijöiden irtisanomisen sijaan lomauttaa työntekijöitä. Lomauttamisesta säädetään työsopimuslaissa, jonka mukaan lomauttaminen tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä tilapäisesti siten, että työsuhde muuten pysyy voimassa. Lomauttaminen voi tapahtua joko määräajaksi tai toistaiseksi ja sen voi toteuttaa kokoaikaisena tai osittaisena lomautuksena. Kokoaikaisessa lomauttamisessa...

Toimistollemme on myönnetty Alma Talent Tietopalveluiden Menestyjät 2019 sertifikaatti. Sertifikaatin mukaan ”… sertifikaatin saaneen yrityksen ominaisuuksia ovat vakiintunut toiminta, vakaa kasvukehitys, hyvä tulos ja kannattavuus, vahva rahoitusrakenne sekä jatkuvan toiminnan turvaava maksuvalmius”. Edelleen MK-Law ” … on sijoittunut sekä kaikkien suomalaisten yritysten että oman toimialansa parhaimpien yritysten...

Elinkeinonharjoittajilla, kuten osakeyhtiöllä ja ulkomaalaisten elinkeinonharjoittajien suomalaisilla sivuliikkeillä on ollut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 6:2 § voimaantulon myötä 1.1.2019 lähtien velvollisuus ylläpitää tosiasiallisia edunsaajiaan koskevia tietoja. Tosiasiallisilla edunsaajilla tarkoitetaan yllä mainitun rahanpesulain mukaan luonnollisia henkilöitä, jotka viime kädessä omistavat suoraan tai välillisesti...

Julkiseen hankintaan osallistuneen tarjoajan muutoksenhakukeinoina on hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) mukaan hankintaoikaisu ja valittaminen. Hankintaoikaisuvaatimus jätetään hankintayksikölle, kun taas hankintapäätöksestä valitetaan markkinaoikeuteen. Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän sisällä siitä, kun julkiseen hankintaan osallistunut on saanut tiedon hankintapäätöksestä. Koska valitus markkinaoikeuteen on jätettävä...

Suomalaisissa rakennusurakoissa urakkasopimuksiin ja aliurakkasopimuksiin sovelletaan tyypillisesti rakennusurakan yleisiä YSE 1998 -sopimusehtoja. Suunnittelu- ja konsulttisopimuksiin sovelletaan puolestaan tyypillisesti konsulttitoiminnan yleisiä KSE 2013 -sopimusehtoja. Ehdot eivät tule sovellettavaksi automaattisesti vaan niiden soveltaminen edellyttää, että osapuolet sopivat siitä. Oikeudelliselta kannalta eräs urakan keskeisimmistä kysymyksistä on, mikä on kunkin...

EU:n uuden tietoturva-asetuksen on tarkoitus selkeyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä sääntöjä EU:n jäsenmaissa. Samalla se myös tiukentaa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä sääntöjä ja mahdollistaa tuntuvien rangaistusmaksujen määräämisen tietoturva-asetusta rikkoville yrityksille. Yrityksien tulisi viimeistään nyt ryhtyä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että organisaation tietoturva on 25.5.2018 voimaan astuvan tietoturva-asetuksen mukainen....

Venäläisiä tytäryhtiöitä rahoitetaan yleensä konsernin sisäisesti lainoin, vapaan oman pääoman ehtoisin sijoituksin, konserniavustuksin ja antamalla anteeksi lainoja. Yllä mainituista rahoitusvaihtoehdoista viimeisin ei sinänsä paranna tytäryhtiön likviditeettiä, mutta sitä käytetään tytäryhtiön nettovarallisuusaseman parantamiseen. Venäläisen tytäryhtiön nettovarallisuuden pitäminen kunnossa on tärkeää sen takia, että Venäjän rajavastuuyhtiölain mukaan...

Sivuliikkeen tai edustuston avaaminen Venäjälle voi olla varteenotettava vaihtoehto venäläisen tytäryhtiön perustamiselle silloin, kun yrityksen tarkoitus on rajoittaa toimintansa Venäjällä myyntiin ja myynninedistämiseen tai valmisteleviin ja avustaviin toimintoihin. Ulkomaisten yritysten, jotka suunnittelevat sivuliikkeen tai edustuston perustamista Venäjälle, on rekisteröitävä edustusto tai sivuliike. Sivuliikkeiden ja edustustojen rekisteröinneistä...